Regulamin Centrum Rehabilitacji DUET

Podstawy prawne:

Podmiot leczniczy, działa na podstawie obowiązujących aktów prawnych, w tym w szczególności:

Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, zwanej dalej Ustawą o działalności leczniczej. (Dz. U. Nr 112,poz 654)
Ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz.U. z 2010 r. Nr 220,poz 1447i Nr 239, poz. 1593)
Wpisie do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (Nr księgi 000000194051)
Innych przepisów prawa

1. Firma/nazwa podmiotu – Centrum Rehabilitacji Duet Radosław Rutka, al. Wojska Polskiego 70, 70-479 Szczecin

 

2. Regulamin obowiązuje:

Wszystkich pracowników zatrudnionych w Centrum Rehabilitacji Duet niezależnie od podstaw prawnych zatrudnienia.
Wszystkich pacjentów, którym udzielane są świadczenia zdrowotne.

 

3. Zadania podmiotu leczniczego:

Podstawowym celem podmiotu leczniczego jest udzielenie świadczeń zdrowotnych przez osoby do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa.

Do podstawowych zadań podmiotu leczniczego należą:

 • przeprowadzanie wizyt fizjoterapeutycznych,
 • udzielanie indywidualnych konsultacji fizjoterapeutycznych,
 • dobór odpowiednich terapii w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta,
 • prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej,
 • opiniowanie o stanie zdrowia i postępów fizjoterapii.

 

4. Struktura organizacyjna zakładu leczniczego – W skład firmy wchodzą

 • Gabinet kinezyterapii
 • Gabinety terapii manualnej/masażu
 • Gabinet fizykoterapii
 • Gabinet konsultacyjny
 • Rejestracja/poczekalnia

 

5. Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych:

al. Wojska Polskiego 70, 70-479 Szczecin.

 

6. Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych – W ramach podmiotu leczniczego udzielane są:

Ambulatoryjne świadczenia:

 • fizykoterapia
 • kinezyterapia
 • terapia manualna
 • terapia specjalistyczna
 • masaż

Świadczenia fizjoterapeutyczne mogą odbywać się w miejscu zamieszkania pacjenta.

 

7. Organizacja i zadania zakładu leczniczego:

Placówką Centrum Rehabilitacji Duet kieruje i reprezentuje – właściciel lub osoba posiadająca kompetencje prawne do kierowania placówką.

Właściciel placówki odpowiada za zapewnienie udzielania świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz spełniające wymagania zdrowotne określone we właściwych przepisach.

Podczas nieobecności właściciela placówki zastępuje go osoba posiadająca kompetencje prawne do kierowania placówką lub upoważniony przez niego pracownik.

 

8. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w podmiocie leczniczym:

Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii, rehabilitacji i masażu w sposób zapewniający pacjentom najdogodniejszą formę korzystania ze świadczeń.

W uzasadnionych przypadkach świadczenia są udzielane w domu pacjenta.

Rejestracja pacjentów odbywa się:

 • osobiście (bądź przez członków rodziny, czy też osoby trzecie )
 • telefonicznie: 91-407-58-37
 • mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • przez platformę booksy, facebook, messenger
 • za pośrednictwem ubezpieczycieli (wykaz firm współpracujących dostępny na stronie internetowej, zakładka partnerzy)

Świadczenia zdrowotne udzielane są w terminie ustalonym z pacjentem lub ubezpieczycielem.

Podmiot leczniczy udziela płatnych świadczeń zdrowotnych.

Świadczenia zdrowotne są realizowane od poniedziałku do piątku 8.00-19.00.

Świadczenia zdrowotne wykonywane są wyłącznie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom zgodnie z wymaganiami aktualnej wiedzy medycznej oraz z należytą starannością w warunkach odpowiadających obowiązującym w tym zakresie wymaganiom sanitarnym i epidemiologicznym.

Osoby udzielające pacjentowi świadczeń zdrowotnych kierują się zasadami etyki zawodowej.

Podmiot leczniczy nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez pacjentów na terenie placówki oraz za pojazdy pozostawione na parkingu.

 

9. Opłaty za świadczenia zdrowotne

Podmiot leczniczy udziela odpłatnych świadczeń zdrowotnych, zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie internetowej: www.duet.szczecin.pl

Wyjątek stanowią wizyty zakontraktowane w ramach odrębnych umów o udzielanie świadczeń rehabilitacyjnych z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi (wykaz partnerów na stronie internetowej)

W placówce płatności można dokonywać gotówką, kartą płatniczą lub przelewem.


10. Do głównych zadań organizacyjnych w gabinecie fizjoterapeutycznym należą

Realizacja zadań podmiotu i celu do którego został on utworzony, określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz niniejszym Regulaminie.

Rzetelne oraz terminowe wywiązywanie się z przyjętych obowiązków.

Dbałość o należyty wizerunek podmiotu leczniczego.

Zapewnienie płynności funkcjonowania podmiotu leczniczego.

Przestrzeganie tajemnicy służbowej, kodeksów etyki zawodowej, karty praw pacjenta.

Wykonywanie innych czynności określonych w poszczególnych zarządzeniach lub poleceniach przełożonego.


11.Do podstawowych zadań organizacyjnych placówki w procesie rehabilitacji należą

Przeprowadzenie wywiadu z pacjentem, i zapoznanie się z historią choroby.

Określenie kierunku fizjoterapii.

Prowadzenie fizjoterapii indywidualnej.

Dobór odpowiedniej techniki zabiegów w zależności od jednostki chorobowej.

Szczegółowy zakres zadań, praw i obowiązków pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie regulują odrębne, wewnątrzzakładowe przepisy o treści ustalonej przez właściciela.

 

12.Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Podmiot leczniczy prowadzi karty pacjenta zawierające wywiad z pacjentem oraz kserokopie dokumentacji medycznej pacjentów korzystających z usług fizjoterapeutycznych i zapewnia ochronę i poufność danych zawartych w tej dokumentacji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Dokumentacja medyczna udostępniana jest w szczególności na pisemny wniosek:
a) Pacjenta, którego ta dokumentacja dotyczy, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby pisemnie upoważnionej przez Pacjenta, (za okazaniem dowodu tożsamości);
b) Podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności: podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych, organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru; podmiotom, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia;
c) Ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
d) Uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;
e) Organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
f) Zakładom ubezpieczeń, za zgodą Pacjenta.

Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2 lit. a) winno wyraźnie (literalnie) wskazywać, że dotyczy dostępu do dokumentacji medycznej danego Pacjenta.

Po śmierci Pacjenta, prawo do wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez Pacjenta za życia.

Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
a) do wglądu w siedzibie podmiotu leczniczego,
b) poprzez sporządzenie jej kopii,

W sytuacjach określonych w obowiązujących przepisach dokumentacja może być wydana z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu i za pokwitowaniem.

Dbając o bezpieczeństwo danych osobowych Pacjentów, Centrum Rehabilitacji Duet nie pobiera od Pacjenta oryginałów dokumentacji.

Decyzję o udostępnieniu dokumentacji medycznej może podjąć wyłącznie właściciel placówki.

W przypadku, gdy udostępnienie dokumentacji nie jest możliwe, odmowa wraz z podaniem przyczyny wymaga zachowania formy pisemnej.

Za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej podmiot leczniczy nie pobiera od Pacjenta żadnych opłat.

Dokumentacja może zostać wydana wyłącznie na podstawie decyzji osoby uprawnionej i po potwierdzeniu tożsamości osoby odbierającej dokumentację z danymi wnioskodawcy. Wnioskodawca potwierdza osobisty odbiór dokumentacji własnoręcznym podpisem.

Na pisemny wniosek osoby uprawnionej dokumentacja może zostać przesłana pocztową przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru. W takim przypadku na formularzu wydania dokumentacji należy odnotować numer nadawczy i załączyć potwierdzenie nadania oraz zwrotne potwierdzenie odbioru.

Podmiot leczniczy może udzielać innym podmiotom wykonującym działalność leczniczą informacji związanych z Pacjentem w przypadku gdy:
a) Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy na piśmie,
b) zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia Pacjenta lub innych osób;
c) zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o Pacjencie, związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń;
d) obowiązujące przepisy prawa tak stanowią.

Współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie przekazywania dokumentacji medycznej oraz informacji o stanie zdrowia pacjentów odbywa się z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności praw pacjenta.

 

13. Prawa pacjenta

Poszanowania godności osobistej oraz uprzejmego traktowania przez personel medyczny.

Świadczenia usług zdrowotnych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z wymaganiami wiedzy medycznej.

Rzetelnej informacji o stanie zdrowia.

Wyrażenie zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy, po uzyskaniu informacji o proponowanych metodach i leczeniu.

Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń medycznych w gabinecie ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do właściciela zakładu.

Pacjenci mają prawo zgłoszenia uwag ,wniosków i skarg osobom udzielającym im świadczeń zdrowotnych jak i bezpośrednio kierować je do kierownika placówki. Na życzenie pacjenta udzielana jest mu odpowiedź na piśmie.

Pacjentowi korzystającemu ze świadczeń zdrowotnych udzielanych w ramach działalności prowadzonej przez podmiot leczniczy przysługują prawa przewidziane w ustawie z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta, a także przepisach odrębnych.

 

14. Obowiązki pacjenta

Przestrzeganie zakazu palenia tytoniu, e-papierosów, oraz innych używek, a także spożywania alkoholu na terenie placówki.

Przestrzeganie zakazu wprowadzania na teren placówki zwierząt (wyjątek stanowi obecność psa przewodnika).

Przestrzeganie higieny osobistej.

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz ppoż.

Przestrzeganie zaleceń fizjoterapeuty.

Przestrzeganie godzin i dni wizyty w gabinecie.

Pacjent swoją nieobecność powinien zgłosić conajmniej 24 godziny przed terminem planowanej wizyty. Po przekroczeniu tego terminu pacjent może zostać obciążony kosztem wizyty. W przypadku dwukrotnej nieodwołanej nieobceności, pacjent zostanie poproszony o przedpłątę na rzecz kolejnej wizyty.

Pacjent, który wykupił karnet rehabilitacyjny, bądź karnet masaży, może wykorzystać go w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu. Istnieje możliwość wykorzystania pakietu przez inną osobę, wskazaną przez kupującego. Wykupiony wcześniej pakiet nie podlega wymianie na gotówkę.

Pacjent może wykorzystać wyłącznie jednorazowo voucher z platformy groupon.

 

15. Podmiot leczniczy może odmówić wykonania zabiegu

Jeśli pacjent nie zachowuje podstawowych zasad kultury i dobrego wychowania, które naruszają godność osobistą fizjoterapeuty.

Jeśli fizjoterapeuta uzna, że zagraża to zdrowiu pacjenta.

Fizjoterapeuta może przerwać wykonywanie zabiegu w przypadku stwierdzenia pogorszenia się samopoczucia pacjenta lub wystąpienia zmian w wyglądzie skóry.\

 

16. Regulamin

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i jest podpisany przez właściciela gabinetu oraz jest udostępniony w miejscach ogólnodostępnych, jak również na stronie internetowej www.duet.szczecin.pl i dostępny dla osób których dotyczy.

Zmiany do niniejszego Regulaminu wymagają zachowania formy i trybu właściwego dla jego wprowadzenia.